ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 3μμ, οδός Ευφρονίου 8, Αθήνα (οικία μέλους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής