Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση Και Ψυχοθεραπεία 2021

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, οδός Δέσπως Σέχου 23, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ετήσιος απολογισμός- προγραμματισμός και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων
  2. Διανομή κερδών του 2021 στους/στις εργαζόμενους/ες