Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων Κοιν.Σ.Επ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση Και Ψυχοθεραπεία 2020

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00, οδός Δέσπως Σέχου 23, Αθήνα (έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.)

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ετήσιος απολογισμός- προγραμματισμός και κατάθεση οικονομικών καταστάσεων
  2. Διανομή κερδών του 2020 στους/στις εργαζόμενους/ες