Κύκλος εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για ειδικούς/-ες ψυχικής υγείας Όψεις της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ψυχοθεραπεία, στη συμβουλευτική και στην κοινοτική πρακτική: Προκλήσεις, αντιφάσεις και πρακτικές εφαρμογές

Κύκλος εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για ειδικούς/-ες ψυχικής υγείας Όψεις της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ψυχοθεραπεία, στη συμβουλευτική και στην κοινοτική πρακτική: Προκλήσεις, αντιφάσεις και πρακτικές εφαρμογές

Το συνεργατικό εγχείρημα “Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία” διοργανώνει μια σειρά εργαστηρίων ευαισθητοποίησης για ειδικούς/-ες ψυχικής υγείας σχετικά με την κατανόηση και τις εφαρμογες της οπτικής της κοινωνικής δικαιοσύνης στον χώρο της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής και της κοινοτικής πρακτικής. 

 

 Οι προσεγγίσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης μας βοηθούν:

 

 • στην αναγνώριση και στη συνειδητοποίηση ότι η ισχύς και τα προνόμια δεν μοιράζονται δίκαια μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων.
 • στην ανάπτυξη μιας πιο κοινωνικά και πολιτικά ενήμερης και ενεργής στάσης σε ζητήματα που αφορούν καταπιέσεις που σχετίζονται με ταξικές, εθνοτικές, φυλετικές, έμφυλες ανισότητες, με ανισότητες που αφορούν την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη σωματική διάπλαση κ.ο.κ.
 • στον κριτικό αναστοχασμό των προνομίων μας και στη δέσμευση σε μια εργασία προσανατολισμένη στη συνηγορία και στην ανάδειξη των επιδράσεων της κοινωνικής αδικίας και των φωνών που αποσιωπούνται τόσο στο δωμάτιο της θεραπείας/ συμβουλευτικής, όσο και στο δημόσιο χώρο.

 

Οι τάσεις αυτές έχουν μια μακρά, αλλά αποσιωπημένη ιστορία, καθώς ο πυρήνας των κυρίαρχων θεωριών και πρακτικών ψυχολογίας είναι διαποτισμένος με ισχυρά αξιώματα για το άτομο, την ταυτότητα, την προέλευση και τη ‘θεραπεία’ του προβλήματος αλλά για την ‘ουδετερότητα’ του/της επαγγελματία. Αυτά τα αξιώματα τοποθετούν την ευθύνη για αλλαγή στο άτομο, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες και προκρύνουν αξίες περί ατομικής επιτυχίας και προσωπικής ανάπτυξης συγκεκριμένων κυρίαρχων ομάδων. 

 

 Η ενασχόλησή μας με αυτές τις προσεγγίσεις προέρχεται από τις θεωρητικές μας καταβολές, τη συνεργασία μας ως μέλη κολεκτίβας, τις επαγγελματικές μας αρχές στις οποίες δεσμευόμαστε ως άτομα και ως ομάδα, τη συμμετοχή μας σε ευρύτερες κοινωνικές και κινηματικές διεργασίες αλλά και από τα ερωτήματα, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που έχουμε συναντήσει στις πορείες μας, κατά τη συμμετοχή μας στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία (ως επαγγελματίες, ως εκπαιδευόμενες/-οι και ως θεραπευόμενες/-οι).

 

Σ’ αυτή μας την πορεία, αναδύθηκε η ανάγκη επικοινωνίας βασικών αρχών και πρακτικών στα επαγγέλματά μας, που θα στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή. Έτσι δημιουργήσαμε έναν πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει μηνιαία εργαστήρια με επαγγελματίες του κλάδου, εργαστήρια χωρίς κόστος για νέους/-ες επαγγελματίες, μεταφράσεις και συγγραφή άρθρων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών κ.ο.κ. Σκοπός μας είναι, όσο προχωράμε, αυτό το πρόγραμμα δράσης να επεκτείνεται και σε άλλα πεδία.

 

Σκοπός του κύκλου εργαστηρίων:

 

Η σκέψη μας όταν σχεδιάζαμε αυτά τα εργαστήρια είναι :

 

 • Να κατανοήσουμε μαζί πως η αδικία και οι διάφορες μορφές καταπίεσης επηρεάζουν τις ζωές μας και τις ζωές των ατόμων με τα οποία συνεργαζόμαστε.

 

 • Να αναδείξουμε τις επιπτώσεις της αποσιώπησης της κοινωνικής αδικίας στο ψυχοθεραπευτικό/ συμβουλευτικό πεδίο

 

 • Να διερευνήσουμε μαζί τους τρόπους ενσωμάτωσης της οπτικής της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική/ κοινοτική εργασία και πρακτική μας, καθώς και τις προκλήσεις που συναντάμε σ’ αυτή την ενσωμάτωση.

 

 • Να εξοπλιστούμε με καινούρια κριτικά εργαλεία σκέψης, θεραπευτικής/ συμβουλευτικής/κοινοτικής πράξης και συνηγορίας.

 

 

Μέσω της συνοπτικής παρουσίασης κάποιων βασικών θεωρητικών εννοιών και σχολών, μέσω συζητήσεων και βιωματικών ασκήσεων κριτικού αναστοχασμού, θα διερευνήσουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους η εργασία μας θα μπορούσε να συνομιλήσει με σεβασμό με την εμπειρία ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων που βιώνουν καταπίεση, δημιουργώντας έναν ασφαλή τόπο γι’ αυτά.

 

Περιγραφή πρώτων εργαστηρίων:

 

 

 

1. Η οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης: Εισαγωγικές έννοιες, θεωρητικές καταβολές, πρακτικά παραδείγματα

 

 

Σκοπός της πρώτης μας συνάντησης είναι:

 

 • Να εξοικειωθούμε με τις έννοιες και την οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης και να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με κάποιες προσεγγίσεις που εντάσσουν στην πρακτική τους την οπτική αυτή.
 • Να έρθουμε σε επαφή με τα ερωτήματα που θέτει αυτή η οπτική στην ψυχοθεραπεία, την συμβουλευτική και την κοινοτική πρακτική.
 • Να εξερευνήσουμε μαζί κάποιες πρακτικές εφαρμογές στη δουλειά μας.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 8 Οκτωβρίου 2020

 

 

2. Διαθεματικότητα και ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πράξη

 

 

Σκοπός της δεύτερής μας συνάντησης είναι:

 

 • Να διερευνήσουμε τη διαθεματική ανάλυση ως πλαίσιο που μας βοηθά να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των ταυτοτήτων των ατόμων/ ομάδων με τα οποία συνεργαζόμαστε και να αναδείξουμε τις επιπτώσεις των διάφορων καταπιέσεων στην υγεία τους και την ευημερία τους.
 • Να αναστοχαστούμε κριτικά σχετικά με τα προνόμια μας και την ισχύ που διαθέτουμε λόγω αυτών, αναγνωρίζοντας πως ορισμένες προνομιακές θέσεις που κατέχουμε μπορούν να επηρεάσουν τις υποθέσεις μας, την επαφή μας με τα άτομα που συνεργαζόμαστε και την ίδια την συμβουλευτική/ ψυχοθεραπευτική διεργασία.
 • Να δούμε μαζί κάποια παραδείγματα εφαρμογών της διαθεματικής ανάλυσης στην εργασία μας.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

(δηλώσεις συμμετοχής έως 22 Οκτωβρίου)

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 26 Νοεμβρίου 2020

 

 

3. Κατανοώντας τις μικροδιακρίσεις (microaggressions)

 

 

Σκοπός της τρίτης μας συνάντησης είναι:

 

 • Να εξοικειωθούμε με τον ορισμό, τη θεωρία και τις επιπτώσεις των μικροδιακρίσεων, μέσω της αναφοράς παραδειγμάτων που αναδεικνύουν πως τις συναντάμε στην καθημερινότητά μας αλλά και στην επαγγελματική μας πρακτική.

 

 • Να διερευνήσουμε διάφορους τρόπους που θα μπορούσαν να μας προστατεύσουν  από το να γίνουμε φορείς μικροδιακρίσεων, τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο και στην εργασία μας.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 12 Νοεμβρίου 2020

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

 

4. Κατανοώντας τις διακρίσεις σχετικά με το μέγεθος του σώματος.

 

Σκοπός της τέταρτης συνάντησής μας είναι: 

 

 • Να συζητήσουμε σχετικά με το σωματικό μέγεθος ως κοινωνική ταυτότητα και να κατανοήσουμε τις διακρίσεις λόγω βάρους, τη χοντροφοβία και τις ψυχοκοινωνικές τους επιπτώσεις.
 • Να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με την  ψυχολογική /ψυχιατρική κ.ο.κ. παθολογικοποίηση των σωμάτων μας καθώς και με τον κινηματικό και κριτικό λόγο που έχει αναπτυχθεί ενάντια σ’ αυτή την παθολογικοποίηση.
 • Να διερευνήσουμε από κοινού κάποιες θεραπευτικές/συμβουλευτικές πρακτικές κατανόησης και αντίστασης στο στίγμα και στις διακρίσεις λόγω βάρους.

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Δεκεμβρίου

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής εργαστηρίου χωρίς κόστος: 

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2020, 11:00 με 16:00 

 

 

Διαδικαστικά:

 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε φοιτήτριες/-ες/-α  και ειδικούς/-ες/-α ψυχικής υγείας και θα διεξαχθούν μέσω zoom.

Ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος (έως δέκα άτομα ανά συνάντηση). 

Έτσι, για τη συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης. 

 

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ/ συνάντηση

70 ευρώ για τις 4 συναντήσεις

Δίνεται η δυνατότητα περιορισμένου αριθμού υποτροφιών.

 

Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια χωρίς κόστος που απευθύνονται αποκλειστικά σε φοιτητές/-τριες/-α, νέους/-ες/-α επαγγελματίες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς και σε άνεργους/-ες/-α επαγγελματίες.

 

Διάρκεια  11:00-16:00 (5 ώρες/ ανά συνάντηση, με ένα διάλειμμα)

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής συναντήσεων: 

 

1. Η οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης: Εισαγωγικές έννοιες, θεωρητικές καταβολές, πρακτικά παραδείγματα

 

 Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 (δηλώσεις συμμετοχής έως τις 24 Σεπτεμβρίου)

 

2. Διαθεματικότητα και ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πράξη

 

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020, 11:00 με 16:00 (δηλώσεις συμμετοχής έως τις 22 Οκτωβρίου)

 

3. Κατανοώντας τις μικροδιακρίσεις

 

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 (δηλώσεις συμμετοχής έως τις 12 Νοεμβρίου) 

 

4. Κατανοώντας τις διακρίσεις σχετικά με το μέγεθος του σώματος

 

 Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 (δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Δεκεμβρίου)

 

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής συναντήσεων χωρίς κόστος:

 

1. Η οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης: Εισαγωγικές έννοιες, θεωρητικές καταβολές, πρακτικά παραδείγματα

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020, 11:00 με 16:00 (δηλώσεις συμμετοχής έως τις 8 Οκτωβρίου)

 

2.Διαθεματικότητα και ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πράξη

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 (δηλώσεις συμμετοχής έως τις 26 Νοεμβρίου)

 

3. Κατανοώντας τις μικροδιακρίσεις

 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 με 16:00 

 

4. Κατανοώντας τις διακρίσεις σχετικά με το μέγεθος του σώματος

 

 Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, 11:00 με 16:00 

 

Κατεβάστε τα αναλυτικά τα διαδικαστικά και το πρόγραμμα σε pdf.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στο apokoinou.cooperative@gmail.com ή στο 2155553805 Δευτέρα με Παρασκευή, 11:00 με 19:00

(θα δοθούν πληροφορίες, θα αποσταλούν σχετικά με την θεματική άρθρα για μία προαιρετική ανάγνωση πριν τη συνάντηση καθώς και το λινκ για την συμμετοχή μέσω zoom)

 

 

Συντονίστριες των πρώτων τεσσάρων συναντήσεων θα είναι η Γεωργία Κορρέ και η Κατερίνα Χαραλαμπάκη 

 

Η Γεωργία Κορρέ είναι ψυχολόγος, έχει εκπαιδευτεί στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Πρακτική και έχει ειδικευτεί στις εξαρτήσεις. Έχει εργαστεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην γραμμή ψυχολογικής στήριξης “11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” και έχει προσφέρει εθελοντική εργασία ως συντονίστρια ομάδων σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι ιδρυτικό μέλος στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συντονισμού σε κοινοτικές δράσεις. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλαγής σε κοινοτικά και θεραπευτικά πλαίσια. 

 

Η Κατερίνα Χαραλαμπάκη είναι κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακό στην Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Είναι ιδρυτικό μέλος του συνεταιριστικού εγχειρήματος Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία και βασική της δουλειά είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ιστορία κ.ο.κ, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.

 

Τα βιογραφικά των συντονιστριών μπορείτε να τα βρείτε και εδώ.

 

Τα event στο facebook:

1. Η οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης: Εισαγωγικές έννοιες, θεωρητικές καταβολές, πρακτικά παραδείγματα.

2. Διαθεματικότητα και ψυχοθεραπευτική/ συμβουλευτική πράξη.

3. Κατανοώντας τις μικροδιακρίσεις (microaggressions).

4. Κατανοώντας τις διακρίσεις σχετικά με το μέγεθος του σώματος.