Τι Παρέχουμε

  • Ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία

Ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία: Ατομική (παιδιά, έφηβοι/ες, ενήλικες) και ομαδική ψυχοθεραπεία διαφορετικών προσεγγίσεων. Επίσης προσφέρεται ψυχοθεραπεία χαμηλού κόστους σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο.

  • Κοινωνική ενδυνάμωση και άλλες δράσεις

Σχεδιασμός και εκπόνηση προγραμμάτων εντός μιας κοινότητας (σχολείο, γειτονιά, κοινωνική ομάδα) με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων σε διάφορα θέματα.

  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Επιστημονικό έργο της ομάδας Από Κοινού, εστιασμένο σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
Εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συναφών κλάδων, καθώς και στο ευρύ κοινό.

  • Μεταφράσεις

Ανάληψη επαγγελματικών μεταφράσεων (αγγλικά-ελληνικά) επιστημονικού έργου που αφορά στους κλάδους κοινωνικών επιστημών και άλλους συναφείς κλάδους.

  • Υποστήριξη ερευνητικού έργου

Ανάληψη επιστημονικών μελετών ή μέρους τους (π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, δημιουργία βάσης δεδομένων, συλλογή δεδομένων, στατιστική ανάλυση / ανάλυση ποιοτικών δεδομένων) για λογαριασμό άλλων.